Cô Nguyễn Thị Hương

Hiệu trưởng

Cô Phạm Hoài Thu

Cố vấn chuyên môn

Dương Thị Thơm

Giáo viên quốc tế Montessori 3-6

Lê Thị Yến

Giáo viên trợ tá Montessori 0-3

Lê Thị Thư

Giáo viên trợ tá Montessori 0-3

Đào Thị Loan

Giáo viên trợ tá Montessori 0-3

Nguyễn Thị Hồng Ly

Giáo viên trợ tá Montessori 3-6

Vũ Thị Minh Phương

Giáo viên quốc tế Montessori 3-6

Nguyễn Thu Hiền

Giáo viên trợ tá Montessori 3-6

Bùi Thị Đông

Giáo viên quốc tế Montessori 0-3

Nguyễn Thị Vân

Giáo viên quốc tế Montessori 0-3